ویدیو ها

 

 

ماده آلی چیست؟ 

 

 


 

    چگونه می توان ماده الی خاک را افزایش داد؟

 

 

 


 

  فسفر بایوگانو

آنالیز تضمین شده و مزایای آن

 

 


 

فروت ست بایوگانو

آنالیز تضمین شده و مزایای آن

            

      

 


 

 

کود گاوی یا مرغی؟

 

 


کربن آلی خاک نشان دهنده چیست؟

 

 

 

 


 

تفاوت کودهای شیمیایی با کودهای دارای بنیان آلی در چیست؟