کود آلی مایع بایوگانومکس 1 (NPK)

مواد آلی موجود در کود آلی مایع بایوگانومکس 1 به جذب متعادل عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم کمک می نماید. استفاده از این کود در طول دوره ی رشد گیاه جهت دستیابی به عملکرد بیشتر و کیفیت بهتر محصول توصیه می گردد. کربن آلی موجود در این کود به صورت فعال می باشد و این امر سبب احیای جمعیت میکروب های مفید خاک می شود. اگر میزان کربن آلی خاک در حد متعادل باشد نشانگر حاصلخیزی آن می باشد، یک خاک حاصلخیز قادر است شرایط مناسبی برای رشد و نمو گیاه فراهم نماید. ضمنا" این کود از شوری خاک و از تشنگی گیاه جلوگیری می نماید.

برای اطلاع از قیمت کود آلی بایوگانومکس 1 با ما تماس بگیرید.

  

  • افزایش عملکرد گیاه
  • افزایش جذب عناصر غذایی
  • افزایش تولید محصول
  • احیا میکروب های مفید خاک
 

نیتروژن N پتاسیم محلول K2O فسفر محلول P2O5 کربن آلی O.C ماده آلی O.M
7 3/5 4/5 15 35
 

 

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی 25-10 4-2 برگی تا اواسط تشکیل میوه
محلولپاشی --- ---
باغی خاکی 20-10 در همه مراحل رشد
محلولپاشی --- ---
گلخانه ای خاکی 15-5 4-3 برگی تا قبل از هر برداشت
محلولپاشی --- ---
سایر محصولات خاکی 20-5 4-2 برگی تا اواسط رسیدگی میوه
محلولپاشی --- ---
 
         ***مصرف خاکی( آب آبیاری)  لیتر در هکتار /مصرف محلول پاشی لیتر در هزار