نمایشگاه بین المللی مازندران- قائمشهر یکم لغایت چهارم تیر 1401

تاریخ : 1401/3/17

زرین خوشه هامون 

تولید کننده تخصصی کودهای آلی

مقدم شما عزیزان را به نمایشگاه بین المللی مازندران-  قائمشهر گرامی می دارد.

یکم لغایت چهارم تیرماه 1401

ساعات بازدید: 16-21 

سالن افرا غرفه 34