کود آلی اسید آمینه

نقش اسیدهای آمینه در مقاومت به تنش‌ها را میتوان در صرفه جویی در مصرف انرژی برای گیاه خلاصه کرد. فرآیند تولید آمینواسید توسط گیاه بسیار انرژی‌بر است به‌ خصوص در شرایط نامطلوبِ محیطی، به همین منظور سالهاست که متخصصین علوم کشاورزی برای جلوگیری از کمبود آمینواسیدها در گیاهان و تأثیرات نامطلوب آن در کاهش عملکرد گیاه در جهت تولید کودهای حاوی اسیدآمینه قدم برداشته‌اند. اسید آمینه مایع بایوگانو یکی از انواع محرک های رشد است که حاوی عناصر ریز مغذی و مقادیر مناسبی اسیدآمینه ضروری برای گیاهان است.

   

اسید آمینه مایع بایوگانو یکی از انواع محرک های رشد است که حاوی عناصر ریز مغذی و مقادیر مناسبی اسیدآمینه ضروری برای گیاهان است. ساختار این کود به گونه‌ای است که به راحتی گیاه قادر به جذب اسیدآمینه های آن خواهد شد. اسیدآمینه بایوگانو با داشتن ده درصد اسید آمینه کل و 5 درصد اسیدآمینه آزاد از نوع چپگرد گیاه را در برابر انواع تنش های محیطی مصون می دارد. همچنین این کود علاوه بر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم کلاته حاوی ماده آلی قابل توجهی است که سبب بهبود کیفیت میوه و دانه می شود و همچنین عمر انبارمانی محصولات پس از برداشت زیاد می شود.این محصول باعث جذب بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می گردد.  

 • آلانین: نقش در سنتز کلروفیل، تنظیم باز شدن روزنه‌های گیاهی، گرده افشانی و مقاومت به خشکی
 • پرولین: نقش در جوانه زنی دانه‌های گرده، کاهش استرس های شوری و مقاومت به تنش خشکی و گرما
 • گلوتامیک اسید: نقش در جوانه زنی بذر، یک پیش ساز در سنتز کلروفیل و همچنین نقش در سنتز سایر اسیدهای آمینه
 • آسپارتیک اسید: نقش در جوانه زنی بذور و متابولیسم اسیدهای آمینه
 • فنیل آلانین: مؤثر در گرده افشانی
 • تیروزین: نقش در گرده افشانی و مقاومت به تنش‌های محیطی
 • سرین: مؤثر در گرده افشانی
 • ترئونین: نقش در گرده افشانی و مقاومت به تنش‌های محیطی
 • گلیسین: به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه‌های پیرول و نقش در سنتز کلروفیل
 • والین: نقش در گرده افشانی و مقاومت به شرایط تنش‌های محیطی و در جوانه زنی بذرها
 • لوسین: نقش در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه‌های گرده
 • ایزولوسین: مؤثر در مقاومت به شوری، جوانه زنی دانه‌های گرده و گرده افشانی
 • هیستیدین: مؤثر در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ
 • متیونین: به عنوان پیش ساز هورمون اتیلن و مؤثر در تنظیم باز شدن روزنه های برگ
 • سیستنین: کاربرد در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد
 • لیزین: کاربرد در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ، جوانه زنی دانه‌های گرده و سنتز کلروفیل
 • آرژنین: کاربرد در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین‌ها
 

نیتروژن N پتاسیم محلول K2O فسفر محلول P2O5 کلسیم کلاته CaO اسیدآمینه کل Total A.A اسیدآمینه آزاد Free A.A ماده آلی O.M کربن آلی O.C
4 2 2 2 10 5 32 15
 
Zn Fe Mn Ca Mg
40 PPM 300 PPM 20 PPM 400 PPM 1400
   

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی 10-5       در تمام مراحل رشد در هنگام و پس از تنش های محیطی      
محلولپاشی 3-2
باغی خاکی 20-5
محلولپاشی 7-3
گلخانه ای خاکی 10-5
محلولپاشی 3-2
سایر محصولات خاکی 10-5
محلولپاشی 3-2
 
***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار/ مصرف محلول پاشی لیتر در هزار