کود آلی مایع پتاسیمی

پتاسیم در تغذیه گیاهی به شاه عناصر معروف است که توسط گیاهان لوکس جذب بالایی دارد. نقش اصلی پتاسیم روی اندازه میوه، کیفیت و شکل میوه است. پتاسیم در سنتز و انتقال محصولات فتوسنتزی در بافت های زاینده گیاهی بسیار نقش مهمی دارد و عامل اصلی در انتقال مواد کربوهیدراتی در دانه، میوه و برگ است. پتاسیم در گیاه در انتقال آنزیم ها نقش دارد. در زمان غیاب پتاسیم تنفس غیر نوری افزایش می یابد و در این شرایط رشد و کیفیت و رنگ اندازی محصول به شدت کاهش پیدا می کند. پتاسیم تنظیم کننده بازو و بسته شدن روزنه ها در گیاه است. گیاهانی که دچار کمبود پتاسیم هستند در برابر تنش های گرمایی و خشکی حساس هستند. از طرف دیگر وجود پتاسیم کافی در گیاه خسارت ناشی از بیماری های باکتریایی و قارچی، هجوم حشرات و نماتدها و آلودگی های ویروسی را به شدت کاهش می دهد.

 

 

 کود آلی پتاسیمی بایوگانو به فرم کربوکسیلات بوده و به علت تحرک بالای پتاسیم، جذب حداکثری در گیاه ایجاد می نماید. این کود حاوی میزان مناسبی از کربن فعال می باشد که با افزایش فعالیت میکروب‌های مفید خاک جذب پتاسیم و سایر عناصر را برای گیاه راحت تر کرده و در نهایت جهت عناصر غذایی را بهبود می دهد.    

  • افزایش بازارپسندی و درشتی میوه
  • افزایش عمر انبارمانی محصول
  • پیش رس شدن میوه
  • افزایش کیفیت محصول
  • جلوگیری از تنش های آبی و خشکی
  • مقاومت در برابر بیماری ها و هجوم آفات
   

نیتروژنN پتاسیم محلولK2O کربن آلیO.C ماده آلیO.M
4 30 6 12
   

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف ملاحظات
زراعی خاکی 25-10   در طول دوره رشد
محلولپاشی 5-3
باغی خاکی 25-20 قبل و بعد از تشکیل میوه تا دوهفته قبل از برداشت
محلولپاشی 5-3
گلخانه ای خاکی 15-10 4-3 برگی،ابتدای تشکیل میوه در طول دوره
محلولپاشی 5-3
سایر محصولات خاکی 15-25 4-3 برگی تا دو هفته قبل از برداشت محصول
محلولپاشی 3-7
 
***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار/ مصرف محلول پاشی لیتر در هزار