کود آلی مایع کلات کلسیم

کلسیم یک عنصر دو ظرفیتی است که در گیاه به صورت غیر متحرک است و در نتیجه کمبود آن، نخست خود را در قسمت های جوان گیاه هم در برگ و هم در میوه نشان می دهد. کمبود کلسیم در خاک های اسیدی و خاک هایی با آبشویی بالا بیشتر دیده می‌شود. کلسیم در نفوذپذیری دیواره سلولی نقش پررنگی بازی می‌کند و کمبود آن سبب اختلالات در دیواره سلولی تخریب ساختمان سلول و عدم حفظ و نگهداری ترکیبات قابل انتشار سلولی می‌شود. جذب کلسیم از طریق ریشه های جوان و فعال گیاه و همچنین برگ ها صورت می گیرد.

  

کود آلی کلسیمی کلاته بایوگانو به همراه اسیدآمینه حاوی مقادیر بالایی کلسیم با جذب فوق العاده می باشد که با داشتن اسید آمینه نسبت به سایر کلات های کلسیم برتری دارد که با نفوذ در ساختمان میانی سلول ها سبب استحکام دیواره سلولی شده و همچنین با کاهش فعالیت آنزیم های تولیدکننده اتیلن سبب استحکام و سفت شدن میوه می شود و درنتیجه خاصیت انبارمانی محصولات را افزایش می دهد. همچنین از بروز بیماری های فیزیولوژیک جلوگیری می کند.    

 • استحکام ساقه
 • کاهش شوری خاک
 • جلوگیری از ریزش و پوک شدن میوه
 • افزایش انبارمانی و بازارپسندی میوه
 • افزایش قطر و اندازه غنچه در گل های شاخه بریده
 

 • توقف رشد مریستم انتهایی گیاه
 • عدم باز شدن برگ های جوان
 • بدشکل شدن میوه ها
 • لوله ای شدن حاشیه برگ ها خصوصا در دماهای بالا و جایی که تفاوت دمای شب و روز بالاست
 • شل شدن و عدم استحکام میوه
 • ریزش شکوفه و میوه
 • پوسیدگی گلگاه در صیفی جات
 • لکه تلخ در سیب و لکه های سوختگی در میوه ها
 

کلسیم کلاته Ca-Complexed اسیدآمینه آزاد A.A کربن آلی O.C ماده آلی O.M
9 5 5/5 8
   

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی 10-5         درتمام مراحل رشدی گیاه
محلولپاشی 3
باغی خاکی 30-5
محلولپاشی 5-2
گلخانه ای خاکی 10-5
محلولپاشی 5/2
سایر محصولات خاکی 10-5
محلولپاشی 5/2
                         
***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار/ مصرف محلول پاشی لیتر در هزار